Czy muszę przechowywać dokumenty księgowe?

Metoda księgowania w przedsiębiorstwach prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów, nie została narzucona przez przepisy. Nie mniej jednak istnieje szereg obowiązków związanych z formą przechowywania danych, wynikających z księgi.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem VATu, nie ma on obowiązku drukowania i przechowywania w formie papierowej, dokumentację rejestrującą zakupy i sprzedaż objęte VAT. Te rejestry mogą zostać pozostawione w postaci elektronicznej. Organ dokonujący kontrolę, może jednak zażądać wydruku, gdy forma elektroniczna nie jest odpowiednio czytelna, bądź kompatybilna z systemami informatycznymi Urzędu.

Firmy, które działają w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów, zgodnie z wymogiem czytelności, muszą drukować wszystkie pozycje, które stanowią podstawę rozliczeń. Termin na tą czynność został zakreślony na do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczeniowym. Wydrukowane muszą też być ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych oraz dokumentacja PIT-5.

Dokumenty należy przechowywać przez 5 lat licząc od zamknięcia roku obliczeniowego, do którego one przynależały. Jeżeli rzecz dotyczy dokumentacji pracowniczej, w szczególności deklaracji ZUS i rozliczeń składek pracowniczych, wtedy istnieje obowiązek przechowywania jej przez 50 lat – za dokumenty wystawione po 2011 roku.

Dokumentację przechowywać należy w jednolitych zbiorach dla danego roku podatkowego. Drukowanie dokumentacji ułatwi rozeznanie w stanie finansów przedsiębiorstwa, oraz przyspieszy ewentualne kontrole podatkowe.

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś